top of page

President

Mr. K.M.Shanthikumar

905-683-4209

shan12232@yahoo.ca

 

Past President

Mr.R.Sivakumar

905-294-1773

ssivtil@yahoo.com

Vice Presidents

Mr. S. Perinpanathan

905-471-6136

perri_sub@yahoo.com

 

Mr.S.Thiruganasothi

905- 653- 6113

bala_t@yahoo.com

 

Mr.S.SriRenganathan

416 -386- 1608

 

Secretary

Mr.Siva Kanapathypillai

416-899-6044

sivakana16@hotmail.com

 

Asst Secretary
Mr.K.Kanagasingam   
416 -464- 8374  
kanags59@hotmail.com

 

Treasurer
Mr.Yaso.Somalingam             
416-854-2485

yaso@cantamgroup.com

 

Asst Treasurer
Mr . T. Athithan
416- 446- 0508 
ethananchayan@gmail.com

 

Board Members
Mr.R.Chelvaratnam 
416-287-5429 
chelva5429@gmail.com 


Mr.Kris Jeyanathan  
416- 297-7339

krishjeyanathan@yahoo.com   


Mr.Kenneth Mahesan

416- 281- 9415

kennethmahesan@yahoo.ca


Mr.S.Pirabaharan           
647- 401- 1199

psitha@gmail.com


Mr. Ashok Ragupathy   
647-401-9203

ashokragupathy@yahoo.ca


Mr.S.Rajkumar             
647-994-3341

rkghandhi@gmail.com


Mr.M.S.Rameez             
416-294-6575

msrameez@rogers.com


Mr.W.Ranaraja


Mr.K.Sayanthan             
416- 312- 4787

punitha1973@yahoo.com


Mr.Jason. Shanthikumar  
905-683-4209


Mr. Sureshkumar          
416-704-9922

suresh_karuna@hotmail.com


Mr.K.Tharmasangary   
416-418-6776

sangary@sympatico.ca


Dr.K.Theivendirarajah  
416-335-3453

theivendirarajahk@hotmail.com


Mr.K.Thomas              
416-289-2406

neomi_thomas@yahoo.com


Mr.S.Yoganathan        
416-431-7593

 

USA Members
Mr. Arul Mahendran
Dr. R. Sathanaandan
 

Auditor
Mr. N. Vijayabalan
416-724-0602
nada_vijayabalan@yahoo.ca

bottom of page