top of page

President:

Yasotharan Somalingam

yaso@cantamgroup.com              

 

Past President:

S.J.Ravindrakumaran
sravi23@hotmail.com

V. Presidents:

Pirabaharan Sitha

psitha@gmail.com    

 

Vasanthan Maheswaran

vasanthan_23@hotmail.com

 

Ranaraja W

 

Secretary:

Shanthikumar M

shan12232@yahoo.ca

 

Asst. Secretary:

Thevarajan T

tthirugnanam@delcondo.com

 

Treasurer:

Sayanathanathan K

sknathan3008@gmail.com

 

Asst. Treasurer:

Sri Ranganathan S

renga5@yahoo.com

 

Committee Members: 

 

Niranjan Pathmanathan

H9000harry@hotmail.com

 

Sujeesan Kumarasamy

sujee2003@yahoo.com

 

Ashok Ragupathy        

ashokhomes@gmail.com

 

Suthersanan Veerasingham

vsuthersanan@yahoo.ca

 

Ashok Nambyarooran

ashok_namby@hotmail.com     

 

Kennath Mahesan      

kennethmahesan@yahoo.ca

 

Ketharan N

ketha_1999@yahoo.com

 

Niranjan T P

nthambiahpillay@yahoo.ca

 

Kennedy William

williamkennedylaw@gmail.com

 

Tharmasrirajah Thirunavukkarasu

rajthirun@gmail.com

Rajitharan Thiruchelvam

rajitharan@yahoo.com

 

Pratheeharan T

pratheeharan@gmail.com

 

Siva Kanapathipillai  

sivakana16@hotmail.com

 

Ranjit Soosaimanickam Reginold

regidss@hotmail.com

 

Tharmasangari K

sangary@sympatico.ca

 

USA Representative:

Premachandran Somasundram

premsoma1@yahoo.com

 

Dr. Shuthanandan Vaithiyalingam

shuttha@gmail.com

Auditor:

R.Chandrakumar

ramchan1664@gmail.com

bottom of page